ಲೇಖನಗಳು

ಅಂತರ್ಮತೀಯ ಮದುವೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರ ಅಧಿನಿಯಮದ ಸೆಕ್ಷನ್ 26

ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ (ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಎಂಬ ಪದ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂಬ ಅನಿಸಿಕೆ) ದೇಶ ಎಂದು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ದೇಶ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಕವಲುದಾರಿಯಲ್ಲಿ…

ಲೇಖನಗಳು

ಮೈಮುಚ್ಚುವ ಬಟ್ಟೆಯ ವಿವಾದ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆಯುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ: ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ

ಮನುಷ್ಯ ಸಂಘ ಜೀವಿ, ಒಬ್ಬನೇ ಬದುಕಲಾರ, ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ, ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಬಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬದುಕಲಾರದ…