ಸಂದರ್ಶನಗಳು

ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿ | ಏನಿದು ? ಏನಿದರ ಪ್ರಭಾವ ?

https://www.youtube.com/watch?v=VS2zODXP1Rw&t=12s ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ಹೊಸ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ (ಪ್ರೈವಸಿ ಪಾಲಿಸಿ)ಯ ಕುರಿತಾದ ಚರ್ಚೆ ಮೈತ್ರೇಯಿ ಹೆಗಡೆ, ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ನೇತ್ರಾ ಕೊಪ್ಪದ, ವಕೀಲರು ಇವರಿಂದ. ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು…