ಲೇಖನಗಳು

“ನಡ್ಜ್” (Nudge) ಎಂಬ ನೀತಿ ಉಪಕರಣ : ಏನು, ಯಾವಾಗ, ಮತ್ತು ಯಾಕೆ?

ಭಾರತದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಬಹುಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದೇಶವನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಸಾಧಾರಣ ಮಾತಲ್ಲ. ಅನೇಕ ತರಹಗಳ ಜನರನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿದೆ ಕಾನೂನುಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದ ಯಾವುದೇ ವರ್ಗದ…

ಲೇಖನಗಳು

ಕಾನೂನು ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಗತ್ಯತೆ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾನೂನು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿವೆ. ಈ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಓದುವವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತಹ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಈ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲೇ ಅಧ್ಯಯನ…