ಲೇಖನಗಳು

ವಕೀಲಿಕೆಯನ್ನು ತೊರೆಯುವ ಮಹಿಳೆಯರು: ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಮುಂದಿರುವ ದಾರಿ

ವಕೀಲಳಾಗಲು ಹೆಂಗಸರು ಸಕ್ಷಮರಲ್ಲ ಎಂದೆಂಬ ಕಾಲವಿತ್ತು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವಕೀಲಳಾಗಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಆಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋದರು- ರೆಜಿನಾ ಗುಹಾ,…

ಲೇಖನಗಳು

ಮುಟ್ಟು, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ‘ಮುಟ್ಟಿನ ಅನ್ಯಾಯ’

ನಾವು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಎಂಬ ನೆಲೆಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಮುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಇನ್ನೂ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತೇವೆ. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಾದವರನ್ನು ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸದ ಕುಟುಂಬಗಳಿವೆ. ಆ…

ಲೇಖನಗಳು

ಒಂಟಿ ತಾಯ್ತನ, ಕಾನೂನುಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು

ಇಂದು ಮಕ್ಕಳ ಪಡೆಯುವ ಹಕ್ಕು ಕೇವಲ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಮದುವೆಯಾದ ಗಂಡು - ಹೆಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸವಲತ್ತು ಅಥವಾ ಹಕ್ಕಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಭೂತ…